European Combined Reefers (Eucore) BVBA, Treurenborg 9, 2030 Antwerpen – BE 0435.873.557

Definities

Opdrachtnemer EUCORE BV
Opdrachtgever Iedere (rechts)persoon die met één van bovenstaande Opdrachtnemers een verbintenis aangaat
Overeenkomst De tussen een Opdrachtnemer en Opdrachtgever aangegane verbintenis

 1. Algemeen

  1. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle door de Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten zowel met betrekking tot levering van diensten als de verkoop van goederen, op de totstandkoming en uitvoering daarvan en op alle door de Opdrachtnemer uitgebrachte aanbiedingen en offertes. De wederpartij bij dergelijke Overeenkomst en/of offertes wordt aangeduid als: “Opdrachtgever”.
  2. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de Opdrachtgever aanvaard door het enkel feit van het sluiten van de Overeenkomst met de Opdrachtnemer. Deze aanvaarding geldt eveneens voor alle toekomstige Overeenkomsten tussen partijen. De algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten en huidige voorwaarden primeren steeds op andersluidende voorwaarden van de Opdrachtgever.
  3. Afwijking van (een gedeelte van) deze algemene voorwaarden is slechts geldig indien en voor zover dit schriftelijk door de Opdrachtnemer werd aanvaard.
 2. Offertes en prijzen

  1. Alle aanbiedingen zijn in principe vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald. Zij binden de Opdrachtnemer niet, tenzij zij de opdracht op basis van deze aanbieding schriftelijk bevestigd heeft.
  2. De aanbiedingen, offertes en bestekken zijn slechts bindend voor zover zij door een gevolmachtigde van de Opdrachtnemer werden ondertekend en zulks gedurende een periode van 30 dagen na offertedatum, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  3. Alle door de Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn- exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders opgegeven.
  4. De opdrachten worden gefactureerd tegen de prijzen en de voorwaarden zoals vermeld in de Overeenkomst. De Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen, indien na de totstandkoming van de Overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip van, doch niet uitsluitend, de prijzen van grond- en hulpstoffen, energie, vrachten, transport, loonkost, devaluatie, …) een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden.
  5. In geval van tegenstrijdigheid tussen benaming en nummer van een onderdeel in de bestelling ervan, zal het opgegeven nummer van het onderdeel de aard van de bestelling bepalen.
  6. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan.
  7. Indien een Opdrachtgever optreedt voor rekening van een derde, wordt, behoudens andersluidende Overeenkomst, eerstgenoemde geacht de solvabiliteit van deze derde te waarborgen.
  8. De door de Opdrachtnemer in offertes, bestekken en/of voorstellen opgenomen andersluidende
   bijzondere voorwaarden, primeren in geval van tegenstrijdigheid met huidige algemene voorwaarden.
 3. Opdrachten

  1. Orders van een Opdrachtgever binden de Opdrachtnemer niet. Er komt tussen Opdrachtnemer en  Opdrachtgever slechts een Overeenkomst tot stand mits ondertekening door een gevolmachtigde en de Opdrachtgever van de offerte, bestek, aanbieding, orderbevestiging, of enige andere schriftelijke overeenkomst.
  2. Meerwerken, niet vermeld in de offerte noch in de Overeenkomst, worden in principe schriftelijk vastgelegd en gedagtekend door beide partijen. Zij worden in ieder geval afzonderlijk aangerekend
   aan de hand van verbruikte materialen en gepresteerde werkuren.
  3. Wijzigingen in de opdracht van welke aard ook, door de Opdrachtgever, na het tot stand komen van de Overeenkomst, dienen door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de Opdrachtnemer ter kennis worden gebracht en dienen gepaard te gaan met een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden. Dergelijke wijzigingen worden aan de Opdrachtgever extra aangerekend.
  4. De Opdrachtnemer houdt zich het recht voor om aanvullende werkzaamheden uit te voeren die niet vermeld waren in de oorspronkelijk tussen partijen gesloten Overeenkomst en deze aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, voor zover deze werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de opdracht, dit alles in het belang van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever wordt onverwijld op de hoogte gesteld van deze aanvullende werkzaamheden en de kostprijs ervan.
  5. Indien de Opdrachtgever de gegeven opdracht of bestelling annuleert, is hij gehouden alle met het oog op uitvoering van deze opdracht of bestelling gemaakte kosten aan de Opdrachtnemer te
   vergoeden, evenals een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 20% van de overeengekomen totaalprijs.
  6. Wijzigingen en/of annuleringen van de gegeven opdrachten binden de Opdrachtnemer pas na schriftelijke aanvaarding ervan door deze laatste.
 4. Levering en uitvoering van de opdracht

  1. Alle leveringen door de Opdrachtnemer gedaan zijn AF magazijn (EXW). Tenzij anders overeengekomen, vindt de levering aldus plaats in de bedrijfslokalen van de Opdrachtnemer. Vanaf dit ogenblik gaat het volledige risico van de goederen over op de Opdrachtgever. Wanneer de Opdrachtnemer toch het transport (met inbegrip van, doch niet beperkt tot de opslag, het laden en lossen en het vervoer van de goederen zelf) moet organiseren, doet zij dit steeds als aangestelde van de Opdrachtgever, op risico van deze laatste. De Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
 5. Leverings- en uitvoeringstermijn

  1. De vermelde leverings- en/of uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief en niet bindend. Gebeurlijke vertragingen en overschrijdingen van de termijn geven geen aanleiding tot gedeeltelijke, noch volledige ontbinding van de Overeenkomst, noch tot betaling van enige schadevergoeding door de Opdrachtnemer.
  2. Tenzij anders overeengekomen, zal indien een uitvoering van werken niet kan doorgaan op de door partijen overeengekomen datum, wegens omstandigheden andere dan overmacht en niet te wijten aan de Opdrachtnemer, de Opdrachtnemer gerechtigd zijn om de werkelijk geleden schade (die kan bestaan uit, doch niet beperkt is tot, kosten van personeel, kosten van onderaannemers, …) op de Opdrachtgever te verhalen.
  3. Indien mocht blijken dat op de overeengekomen leveringsdatum geen levering kan plaatsvinden door omstandigheden te wijten aan de Opdrachtgever, geeft dit de Opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen tegenover de Opdrachtnemer op te schorten en is de Opdrachtnemer gerechtigd de goederen alsnog te factureren en deze op rekening en voor risico van de Opdrachtgever op te slaan, dit mits een forfaitaire vergoeding van 1% per maand van het factuurbedrag voor de volledige periode gedurende dewelke de levering wordt opgeschort.
 6. Verhuur van koelcontainers, machines en materiaal

  1. Behoudens een andersluidende schriftelijk opgestelde huurovereenkomst tussen partijen, geldt voor de verhuur van koelcontainers, machines en materiaal:
   1. De gehuurde goederen blijven te allen tijde eigendom van de verhuurder/Opdrachtnemer.
   2. De huurder/Opdrachtgever draagt na inontvangstneming van de gehuurde goederen het risico voor behoud van het gehuurde en is aansprakelijk voor alle schade die eraan wordt toegebracht, evenals voor verlies of diefstal, tot op het moment van teruggave aan de verhuurder/Opdrachtnemer. Indien de gehuurde goederen beschadigingen vertonen bij teruggave, is de verhuurder/Opdrachtnemer gerechtigd een schadeloosstelling van de huurder/Opdrachtgever te vorderen, die minstens gelijk is aan de kostprijs van herstelling van het betreffende goed, meer de gederfde huur gedurende de herstelperiode ervan.
   3. Het is de huurder/Opdrachtgever verboden de gehuurde goederen te vervreemden, te verpanden, aan derden onder te verhuren of (mede) in gebruik te geven of anderszins te bewaren, tenzij mits schriftelijke toestemming van de verhuurder/Opdrachtnemer.
   4. De huurder/Opdrachtgever dient als een goed huisvader over de gehuurde goederen te beschikken, deze doelmatig te beveiligen en slechts gebruiken Overeenkomstig hun bestemming, één en ander indachtig de bedienings- en behandelingsvoorschriften.
 7. Stockage

  1. In het geval de Opdrachtnemer goederen die toebehoren aan de Opdrachtgever of aan derden stockeert in haar magazijnen, is zij geenszins gehouden de staat van deze goederen, noch de inhoud ervan, te verifiëren bij inontvangstneming ervan. De Opdrachtgever kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor welke schade dan ook aan de gestockeerde goederen en/of hun inhoud, noch voor verlies of diefstal daarvan, noch in geval van overmacht zoals omschreven in art.
   8.1.
  2. De gestockeerde goederen worden op het einde van de Overeenkomst geacht terug te worden afgeleverd aan de Opdrachtgever in de staat waarin zij zich bevonden op het moment van inontvangstneming door de Opdrachtnemer, behoudens in het geval van overmacht zoals omschreven in art. 8.1.
 8. Overmacht

  1. Van overmacht aan de zijde van de Opdrachtnemer is in ieder geval sprake indien deze na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt volledig en/of tijdig aan haar verplichtingen te voldoen ten gevolge van onder meer, doch niet beperkt tot oorlog, mobilisatie, oproer, brand, waterschade, overstroming, natuurrampen, weersinvloeden (oa. In geval van een storm met een windsnelheid van minstens 14 meter per seconde zoals gemeten door het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België of een afdeling hiervan, lokale windhozen, tornado’s,…), aardbevingen, waterstanden, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën of transportmiddelen, storingen in levering van energie, niet tijdige aflevering van de verkochte zaken of de daarvoor onderdelen/hulpmaterialen, verkeersfiles, verkeersongevallen; alles zowel in het bedrijf van de Opdrachtnemer, als bij derden van wie de
   Opdrachtnemer de zaken en/of benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of het risico van de Opdrachtnemer ontstaan.
  2. In geval van overmacht zal de partij die nadeel ondervindt van de overmacht binnen een periode van 8 dagen na het ontstaan van de situatie van overmacht de andere partij hiervan schriftelijk in kennis stellen. Deze kennisgeving dient alle noodzakelijke feitelijkheden te bevatten die de andere partij ertoe in staat kunnen stellen om het bestaan van de overmacht vast te stellen. Vanaf dat ogenblik wordt de uitvoering van de verplichtingen die aangetast zijn door de overmacht opgeschort gedurende de duur van de overmacht. De partij die nadeel ondervindt van de overmacht zal alles in het werk stellen om de vertraging tot een minimum te herleiden en zal de andere partij in kennis stellen van de maatregelen die daartoe worden genomen. De partijen hebben de mogelijkheid om de Overeenkomst op te zeggen, zonder enige schadevergoeding van de ene aan de andere partij indien de overmacht aanhoudt of vaststaat dat deze zal aanhouden, gedurende een periode van minstens 90 dagen. In geval van overmacht is de Opdrachtnemer naar haar keuze gerechtigd de gesloten Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ofwel te annuleren, ofwel het moment van dienstverlening/levering op te schorten tot op het moment waarop de overmacht ophoudt te bestaan, zonder dat de Opdrachtgever jegens de Opdrachtnemer gerechtigd is op enige vergoeding. Alle tot dan toe door de Opdrachtnemer gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
 9. Betalingen

  1. Alle facturen zijn contant betaalbaar bij de Opdrachtnemer bij levering, behoudens indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Bij gebreke aan protest van de door de Opdrachtnemer opgestelde factuur binnen 8 dagen na de factuurdatum, is de factuur aanvaard. Dit impliceert eveneens de aanvaarding van huidige algemene verkoopsvoorwaarden.
  2. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR en onverminderd het recht van de Opdrachtnemer om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Bovendien zal elke onbetaalde factuur vanaf haar vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met de verwijlinterest van 1,5 % per maand op het openstaande factuurbedrag.
  3. Onverminderd haar recht op schadevergoeding is de Opdrachtnemer in geval van niet-betaling op één enkele vervaldag of niet-naleving van elke andere contractuele verplichting door de Opdrachtgever, gerechtigd om de uitvoering van de
   vereenkomst op te schorten zonder voorafgaande ingebrekestelling, dan wel de Overeenkomst van rechtswege te ontbinden per aangetekend schrijven.
  4. Bij niet-betaling van een factuur binnen de gestelde termijn zullen andere, niet nog-vervallen schuldvorderingen op de Opdrachtgever, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling eveneens opeisbaar worden.
 10. Klachten

  1. Klachten over geleverde goederen of uitgevoerde werken, in zoverre deze zichtbare gebreken betreffen, dienen binnen 8 dagen na levering/uitvoering schriftelijk ter kennis worden gebracht aan de Opdrachtnemer, zulks op straffe van verval van elk recht op schadevergoeding.
  2. Eventuele verborgen gebreken aan geleverde goederen of uitgevoerde werken, dienen binnen 1 maand vanaf de dag dat de Opdrachtgever dit gebrek heeft vastgesteld of redelijkerwijze had kunnen vaststellen, te worden gemeld aan de Opdrachtnemer, dit op straffe van verval van verhaal. Deze melding gebeurt per aangetekend schrijven en bevat een gedetailleerde beschrijving van de gebreken.
  3. De klachten worden zo spoedig mogelijk door de Opdrachtnemer op hun gegrondheid onderzocht. In geval van onenigheid tussen partijen, dienen twee deskundigen, één naar ieders keuze van beide partijen, te worden aangesteld om te oordelen over het gebrek in kwestie. Bij gebreke aan onenigheid stellen beide deskundigen tezamen een derde onafhankelijke deskundige aan die terzake beslissingsmacht krijgt.
  4. Indien naar het oordeel van de Opdrachtnemer terecht werd geklaagd over een door haar afgeleverd goed of dienst en de Opdrachtgever bovendien voldoende bewijs – eveneens naar het oordeel van de Opdrachtnemer – voorlegt dat het gebrek reeds bestond ten tijde van de levering of de uitvoering van de werken, zal de Opdrachtnemer steeds naar eigen keuze (i) het gebrekkige product of een onderdeel daarvan kosteloos vervangen, (ii) het gebrek of gebrekkig deel van het goed of de dienst herstellen, of (iii) de aanschafprijs van het gebrekkige product aan de Opdrachtgever vergoeden, zonder dat deze laatste eveneens gerechtigd is tot een schadevergoeding.
  5. De Opdrachtnemer aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde goed of de geleverde dienst door schuld of toedoen van de Opdrachtgever zelf, derden of externe oorzaken. In geen geval geeft een eventuele klacht aan de Opdrachtgever het recht om zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst op te schorten, noch de ontbinding van de Overeenkomst te vorderen.
 11. Aansprakelijkheid

  1. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is beperkt tot hetgeen werd bepaald in artikel 10.4. De Opdrachtnemer is bijgevolg niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden, behoudens in geval van opzet, bedrog of grove schuld.
  2. De Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor:
   • schade of verlies geleden door de Opdrachtgever of derden als gevolg van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige documentatie en/of informatie, ook indien deze documentatie en/of informatie afkomstig is van derden, en/of
    schade als gevolg van instructies van de Opdrachtgever en/of een ander handelen of nalaten van de Opdrachtgever;
   • schade of verlies geleden door de Opdrachtgever of derden als gevolg van een handelen of nalaten van een door de Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersoon (werknemers van de Opdrachtgever daaronder niet begrepen), ook indien deze in
    dienst zijn van een aan de Opdrachtgever gelieerde organisatie;
   • schade of verlies geleden door de Opdrachtgever of derden als resultaat van overmacht zoals uiteengezet in artikel 8.1;
   • schade of verlies geleden door de Opdrachtgever of derden door instelling van temperatuur, vochtigheid en/of ventilatieopeningen van reefer-containers. De Opdrachtgever/huurder is steeds gehouden de instelling van de temperatuur, vochtigheid
    en/of ventilatieopeningen te controleren bij inontvangstneming van het goed;
   • schade of verlies geleden door de Opdrachtgever of derden aan goederen die zich in verzegelde containers bevinden;
   • schade of verlies geleden door de Opdrachtgever of derden als gevolg van opslag van de Goederen en/of de containers in open lucht;
   • alle indirecte of gevolgschade of verlies geleden door de klant of derden, zoals maar niet beperkt tot schade door stagnatie van de normale gang van zaken, winstderving of gederfde omzet. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
  3. De Opdrachtnemer staat niet in voor gebreken die na oplevering van de goederen/werken zijn ontstaan als een gevolg van normale slijtage, ondeskundig gebruik of een gebrek aan zorgvuldigheid.
  4. In geval van aansprakelijkheid kan de Opdrachtnemer nooit gehouden zijn een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuurbedrag exclusief BTW dat betrekking heeft op de levering van de goederen in kwestie of uitvoering van werken in kwestie. In het geval de Opdrachtnemer verzekerd is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar zal worden uitgekeerd krachtens de polissen.
  5. Tweedehandsgoederen worden door de Opdrachtnemer afgeleverd aan de Opdrachtgever in de staat waarin zij zich bevinden, met alle eventuele zichtbare en/of verborgen gebreken. Behoudens in geval van opzet, bedrog of zware schuld, wijst de Opdrachtnemer elke aansprakelijkheid voor deze gebreken af. Onverminderd het voorgaande vervalt iedere vordering van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer gericht op schadevergoeding of anderszins in ieder geval door het verloop van 1 jaar na het ontstaan van de schade, dan wel voordien indien Opdrachtgever Opdrachtnemer niet binnen deze termijn aansprakelijk heeft gesteld zoals omschreven in art. 10.1 en art. 10.2.
 12. Eigendomsvoorbehoud

  1. De Opdrachtnemer behoudt de eigendom voor van alle door haar aan de Opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde zaken zolang de Opdrachtgever niet overging tot algehele betaling van de vordering van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer verliest de voorbehouden eigendom niet indien de door de Opdrachtgever ontvangen zaken werden verwerkt, bewerkt dan wel gemonteerd.
 13. Garantie

  1. Voor geleverde goederen gelden de garantiebepalingen vooropgesteld door de fabrikant.
  2. De Opdrachtnemer biedt aan de Opdrachtgever geen garantie op geleverde diensten inzake herstelling.
  3. Voormelde waarborgen vervallen indien de Opdrachtgever zelf wijzigingen aanbrengt aan de geleverde zaak, dan wel deze naar mening van de Opdrachtnemer de zaak onoordeelkundig heeft gebruikt.
 14. Taal

  1. Onderhavige Nederlandstalige voorwaarden vormen de enige officiële en juridisch afdwingbare versie, onverminderd welke vertaling ervan die door de Opdrachtnemer zou worden meegedeeld aan de Opdrachtgever.
 15. Gedeeltelijke nietigheid

  1. De nietigheid van een of meerdere artikelen van huidige algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid van deze gehele algemene voorwaarden tot gevolg.
  2. De nietigheid van een onderdeel van een of meerdere artikelen van huidige algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid van dat volledige artikel tot gevolg.
 16. Geschillen

  1. De rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt uitsluitend door het Belgisch recht beheerst.
  2. Voor alle geschillen en betwistingen samenhangende met en voortvloeiende uit huidige algemene voorwaarden en/of Overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Opdrachtnemer bevoegd.